Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Regulamin Studium


Cytowany fragment Regulaminu Studium

 1. Do podstawowych zadań studium należy:
  1. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie: pedeutologii, psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyk przedmiotowych (metodyki) i edukacji zawodowej,
  2. kształcenie studentów i absolwentów Politechniki Częstochowskiej i innych uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela,
  3. kształcenie i doskonalenie młodych nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego i podnoszenia jakości kształcenia,
  4. współorganizowanie specjalności nauczycielskich na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały Politechniki Częstochowskiej,
  5. współorganizowanie kwalifikacyjnych i dokształcających studiów podyplomowych dla nauczycieli prowadzonych przez Wydziały Politechniki Częstochowskiej,
  6. organizowanie odpłatnych kursów pedagogicznych za zgodą rektora Politechniki na podstawie odrębnych przepisów,
  7. realizacja zajęć dydaktycznych poszerzających wiedzę humanistyczną studentów zgodnie ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia,
  8. prowadzenie współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz edukacji zawodowej,
  9. prowadzenie współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i innymi placówkami edukacyjnymi, organami nadzorującymi i prowadzącymi szkoły oraz szkołami zawodowymi i ogólnokształcącymi.

Pełna treść dokumentu jest dostępna po kliknięciu w link "Regulamin Studium".