Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Psychologia


Celem zajęć w ramach przedmiotu Psychologia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności psychologiczne umożliwiające wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz optymalizację procesu kształcenia i wychowania. Studenci poznają sposoby motywowania uczniów do podejmowania nowych zadań, techniki rozwijające u wychowanków wiarę we własne możliwości, pewność siebie, stanowczość w działaniu, sprawczość i umiejętność kontroli nad sobą i otoczeniem. Spotkania w ramach tego przedmiotu umożliwiają zdobycie umiejętności diagnozowania zasobów i barier uczniów, determinujących ich rozwój oraz jakość relacji interpersonalnych. Należy także podkreślić, że rodzaj nabywanej wiedzy i kształconych umiejętności przekładają się również bezpośrednio na jakość życia osobistego studentów, na ich kontakty międzyludzkie, motywację do pracy nad sobą, usprawnianie procesów ucznia się, koncentrowania uwagi, myślenia, komunikowania itd. Zajęcia z zakresu Psychologii mają charakter wykładów oraz ćwiczeń w małych grupach. Dobór treści i form zajęć uzależniony jest od uprzednio dokonanej diagnozy możliwości i potrzeb studentów.

Psychologia, jako nauka zajmuje się bardzo szerokim spektrum dziedzin. Podczas realizacji przedmiotu Psychologia na SKiDN poruszane są między innymi następujące zagadnienia:

 • Psychologia poznawcza - badanie procesów postrzegania, myślenia, wyobraźni, pamiętania oraz uczenia się
 • Psychologia rozwoju człowieka - badanie rozwoju oraz zmian mechanizmów psychiki ludzkiej
 • Psychologia osobowości - badanie emocji, procesów motywacji oraz stałych cech psychicznych
 • Psychologia społeczna - badanie sposobu postrzegania ludzi oraz psychicznych aspektów relacji międzyludzkich
 • Patopsychologia - badanie wszelkich zjawisk związanych z zaburzeniami osobowości

Szczegóły:

 • Przedmiot zakończony egzaminem
 • Liczba godzin w semestrze: 30
 • Formy zajęć:
  • Wykład
  • Ćwiczenia
  • Laboratorium