Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Informacje


Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych zostało powołane Zarządzeniem nr 79/02g Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 7 września 1974 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Częstochowskiej. Senat Politechniki Częstochowskiej w dniu 30. 05. 2001 r. podjął uchwałę nr 133/2001 o zmianie nazwy Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych na Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli. Minister Edukacji Narodowej zatwierdził zmianę nazwy Studium - pismo nr DSW-V-AS/0141/119/01 z dnia 22. 08. 2001 r.

W chwili obecnej kierownikiem Studium jest dr Dorota Lizoń-Szłapowska.

  • Podstawowym zadaniem dydaktycznym jednostki jest kształcenie pedagogiczne studentów naszej uczelni, którzy wyrazili chęć uzyskania kwalifikacji nauczycielskich wymaganych w szkolnictwie zawodowym i ogólnokształcącym. Na Fakultatywne Studia Pedagogiczne, trwające 4 semestry przyjmowani są studenci ze wszystkich wydziałów uczeni po drugim roku studiów. Podobne kwalifikacje można zdobyć na 3 semestralnych Podyplomowych Studiach Pedagogicznych, na które przyjmowani są absolwenci uczelni zawodowych. Pedagogiczne przygotowanie młodych pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni to kolejna forma działalności dydaktycznej Studium.
  • Udział w międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencjach naukowych oraz realizacja badań własnych związana z przygotowaniem rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych to podstawowa działalność naukowa nauczycieli akademickich Studium. Do tego należy dodać publikacje w czasopismach ogólnokrajowych i wydawnictwach uczelnianych. Studium prowadzi również współpracę naukowo-badawczą w zakresie pedagogiki zawodowej z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, m.in. z Ukrainy, Czech i Słowacji.