Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

dr Ewa Nieroba


  • Jednostka macierzysta: SKiDN
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Numer pokoju: 118
  • Numer telefonu: +48 343 250 337

Dr Ewa Nieroba adiunkt, psycholog od 1994 r. zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego w Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej oraz na stanowisku psychologa w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku. Od początku swojej pracy do chwili obecnej prowadzi ćwiczenia i wykłady z psychologii w ramach fakultatywnych studiów pedagogicznych przeznaczonych dla studentów Politechniki Częstochowskiej. W roku akademickim 2004/2005, w wyniku zmian programowych, jej praca dydaktyczna została rozszerzona o prowadzenie ćwiczeń i wykładów z komunikacji interpersonalnej. Zajęcia realizowane są według autorskiego programu. Od początku swojej pracy zawodowej interesuje się pedeutologią, a w szczególności problemem kształcenia inżynierów przygotowywanych do pracy pedagogicznej. Na przestrzeni przeszło dziesięciu lat swojej pracy wychowawczej, dydaktycznej i naukowej przygotowała psychologicznie do działalności nauczycielskiej setki studentów, opublikowała w liczącej się literaturze naukowej krajowej i zagranicznej wiele artykułów z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W jej rozwoju zawodowym można wyróżnić dwa zasadnicze nurty. Pierwszy z nich dotyczy doskonalenia i unowocześniania procesu kształcenia nauczycieli, a drugi praktycznej działalności psychologicznej. Efektem dwudziestoletniej pracy w zawodzie psychologa są między innymi dobre kompetencje psychoterapeutyczne oraz umiejętność wiązania teorii z praktyką. Praktyczna działalność psychologiczna to także praca w charakterze biegłego sądowego, przeprowadzanie rekrutacji na stanowiska kierownicze znaczących firm oraz psychoedukacja nauczycieli czynnych zawodowo, uczniów i ich rodziców. Efektem tej sfery działalności zawodowej jest wpisanie dr Ewy Nieroby w czerwcu 2004 r. na listę ekspertów i nadanie jej prawa wchodzenia w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz uzyskanie w sierpniu 2004 roku - najwyższego w procedurze awansu zawodowego nauczycieli - tytułu nauczyciela dyplomowanego.