Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

Dydaktyka

Termin dydaktyka pochodzi od greckiego słowa didaktikos (nauczający). Jest to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi. Dydaktyka jako dział pedagogiki, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia się oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów. Spełnia ona funkcję teoretyczną i praktyczną, głównie o charakterze diagnostycznym, prognostycznym i instrumentalnym.


Szczegóły:

  • Liczba godzin w semestrze: 30
  • Forma zajęć:
    • Wykład
    • Ćwiczenia