Studium Kształcenia
i Doskonalenia Nauczycieli
Politechniki Częstochowskiej

dr Dorota Lizoń-Szłapowska


  • Jednostka macierzysta: SKiDN
  • Stanowisko: Adiunkt
  • Numer pokoju: 118
  • Numer telefonu: +48 343 250 337
  • Adres email: dorota.lizon_szlapowska@op.pl


Dorota Lizoń-Szłapowska dr nauk humanistycznych, pedagog, socjolog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim kierunek socjologia. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i wychowaniu młodzieży trudnej, z zaburzeniami w zachowaniu i zagrożonej niedostosowaniem Pracuje w SKiDN Politechniki Częstochowskiej na stanowisku adiunkta od 2005 roku. Zainteresowania naukowo badawcze koncentrują się wokół zagadnień niepełnosprawności jednostki w wymiarze społecznym , edukacyjnym, wychowawczym i osobistym. W badaniach podejmuje problemy edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W obszarze zainteresowań naukowych jest również zjawisko marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Jest autorką 40 artykułów i dwóch książek poświęconych niepełnosprawności oraz problemom niedostosowania społecznego młodzieży i dorosłych. Obecnie prowadzi badania dotyczące studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Od 1.10.2014 pełni funkcję kierownika studium.